UCON: Nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng SocialFi trong lĩnh vực tài chính

KHÁI NIỆM VỀ MẠNG XÃ HỘI PHI TẬP TRUNG UCON SocialFi tạo cơ sở hạ tầng vững chắc và tạo đà phát triển cho các ứng dụng phi tập trung, đồng thời tạo nên sự cách tân trong lĩnh vực tài chính vào năm 2024 và những năm tiếp theo. Tự do hơn, Bảo mật